Categories

Categories

Account Navigation

Account Navigation

Currency - All prices are in AUD

Currency - All prices are in AUD
 Loading... Please wait...
Plectorium

Categories

Categories

Όροι χρήσης//Terms and Conditions

Όροι χρήσης
Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Ο χρήστης συμφωνεί ότι οι διαδικτυακοί όροι & προϋποθέσεις χρήσης του Plectorium αποτελούν αντικείμενο, διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενώ συμφωνεί ότι και αυτός υπόκειται στους ίδιους.

Χρήση της Ιστοσελίδας

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών, άλλως ότι επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα υπό την επίβλεψη ενός γονέα ή κηδεμόνα. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, το Plectorium σας χορηγεί μια περιορισμένη, ανακλητή, μη μεταβιβάσιμη και μη αποκλειστική άδεια για την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της αγοράς των αντικειμένων που πωλούνται στην ιστοσελίδα για προσωπική χρήση και όχι για οποιαδήποτε εμπορική χρήση ή χρήση για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητώς από το Plectorium εκ των προτέρων. Κάθε παράβαση της παρούσας συμφωνίας θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ανάκληση της άδειας που χορηγήθηκε στην παρούσα παράγραφο, χωρίς καμία ειδοποίηση προς εσάς.

Εκτός εάν επιτρέπεται στην ανωτέρω παράγραφο, δεν μπορείτε να αναπαράγετε, διανείμετε, εκθέσετε, πωλήσετε, εκμισθώσετε, μεταδώσετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα, μεταφράσετε, τροποποιήσετε, αναιρέσετε, να αποσυναρμολογήσετε, αποσυμπιλήσετε ή με οποιονδήποτε τρόπο να εκμεταλευτείτε αυτό τον δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από το Plectorium, εγγράφως. Επιπλέον, δεν μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε εμπορική χρήση οιασδήποτε από τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ή να κάνετε οποιαδήποτε χρήση αυτού του δικτυακού τόπου προς όφελος άλλης επιχείρησης, εκτός εάν τούτο επιτρέπεται ρητά από το Plectorium εκ των προτέρων. Το Plectorium διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί υπηρεσίες, να τερματίσει λογαριασμούς, ή/ και να ακυρώσει παραγγελίες κατά τη διακριτική του ευχέρεια, χωρίς περιορισμό, εάν θεωρήσει ότι η συμπεριφορά του πελάτη παραβιάζει το εφαρμοστέο δίκαιο ή είναι επιζήμια για τα συμφέροντά του.

Δεν θα πρέπει να μεταφορτώσετε, να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να δημοσιεύσετε μέσω αυτής της ιστοσελίδας περιεχόμενο, πληροφορίες, ή άλλο υλικό που: (α) παραβιάζει ή καταπατά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε προσώπου, (β) είναι συκοφαντικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, πορνογραφικό, ή θα μπορούσε να οδηγήσει σε οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη σύμφωνα με το ευρωπαϊκό ή το διεθνές δίκαιο ή (γ) περιλαμβάνει οποιαδήποτε σφάλματα, ιούς, worms, trap doors, Trojan horses ή άλλους επιβλαβείς κώδικες ή ιδιότητες. Το Plectorium μπορεί να σας εκχωρήσει έναν κωδικό πρόσβασης και ένα λογαριασμό αναγνώρισης για να σας δώσει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε ορισμένα τμήματα του παρόντος δικτυακού τόπου. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε έναν κωδικό πρόσβασης ή αναγνώρισης, θα θεωρείται ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί προκειμένου να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα κατά τρόπο σύμφωνο με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας Συμφωνίας, και το Plectorium δεν θα έχει καμία υποχρέωση να διερευνήσει την εξουσιοδότηση ή την πηγή οποιασδήποτε τέτοιας πρόσβασης ή χρήσης της Ιστοσελίδας.

Ο χρήστης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε πρόσβαση και χρήση αυτής της ιστοσελίδας από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασης και ταυτοποίησης που έχει αρχικά εκχωρηθεί σε αυτόν, ανεξαρτήτως του γεγονότος εάν αυτή η πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας είναι εξουσιοδοτημένη από αυτόν, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των επικοινωνιών και μεταδόσεων και όλων των υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των οικονομικών υποχρεώσεων) που προκύπτουν από την εν λόγω πρόσβαση ή χρήση. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και ταυτοποίησης που σας έχουν παραχωρηθεί. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως το Plectorium για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή ταυτοποίησής σας ή για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ή απειλή παραβίασης της ασφάλειας της παρούσας ιστοσελίδας.

Κριτικές και Σχόλια

Εκτός εάν άλλως προβλέπεται σε άλλα σημεία της παρούσας συμφωνίας ή στην ιστοσελίδα, οτιδήποτε υποβάλλετε ή αποστέλλετε στην ιστοσελίδα ή/ και παρέχετε στο Plectorium, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των ιδεών, τεχνογνωσίας, τεχνικών, ερωτήσεων, σχολίων, παρατηρήσεων και προτάσεων (συλλογικά αποκαλούμενες ως "υποβολές") είναι και θα αντιμετωπίζονται ως μη εμπιστευτικές και μη ιδιόκτητες, και με την υποβολή ή την αποστολή τους, συμφωνείτε στην αμετάκλητη χορήγηση άδειας χρήσης για την καταχώρησή τους και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με αυτές (με εξαίρεση τα ηθικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα του συντάκτη) προς το Plectorium, χωρίς χρέωση, και το Plectorium θα έχει το ατελώς, σε όλο τον κόσμο, διαρκές, αμετάκλητο, και μεταβιβάσιμο δικαίωμα να χρησιμοποιεί, αντιγράφει, διανέμει, προβάλει, εκδίδει, εκτελεί, πωλεί, εκμισθώνει, μεταδίδει, προσαρμόζει, να δημιουργεί παράγωγα έργα από αυτές τις υποβολές, με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε μορφή, και να μεταφράσει, να τροποποιήσει, να αντιστρέψει-μηχανικός, να διαλύσει, ή να αποκωδικοποιήσει τέτοιου είδους υποβολές. Όλες οι υποβολές θα γίνονται αυτόματα η μοναδική και αποκλειστική ιδιοκτησία του Plectorium και δεν θα πρέπει να σας επιστρέφονται, ενώ ταυτόχρονα συμφωνείτε ρητά να μην εγείρετε οποιαδήποτε αμφισβήτηση σε σχέση με τη χρήση της καταχώρησης από το Plectorium στο μέλλον.
Δηλώνετε ότι οι υποβολές σας, εν όλω ή εν μέρει, είναι σαφείς και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, διαφορές ή αξιώσεις τρίτων προσώπων. Το Plectorium δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν κατάχρηση του δικαιώματος του δημιουργού ή άλλων δικαιωμάτων τρίτων από εσάς.
Εκτός από τα δικαιώματα που ισχύουν για κάθε υποβολή, όταν δημοσιεύετε σχόλια ή κριτικές στον ιστότοπο, χορηγείται στο Plectorium το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα που υποβάλλετε με οποιαδήποτε κριτική, σχόλιο, ή άλλο περιεχόμενο, εάν υπάρχει, σε σχέση με την εν λόγω κριτική, σχόλιο, ή άλλο περιεχόμενο. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε κύριος ή ειδάλλως ελέγχετε όλα τα δικαιώματα για το σχόλια, παρατηρήσεις, και άλλο περιεχόμενο που δημοσιεύετε σε αυτή την ιστοσελίδα και ότι η χρήση των σχολίων, των παρατηρήσεών σας, ή του άλλου περιεχομένου από το Plectorium δεν θα παραβαίνει ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια ψεύτικη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσποιούμενος άλλο πρόσωπο, ή με άλλο τρόπο να παραπλανήσετε το Plectorium ή τρίτους ως προς την προέλευση των τυχόν υποβολών σας. Το Plectorium μπορεί, χωρίς να φέρει υποχρέωση, να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί κάθε υποβολή (συμπεριλαμβανομένων των σχολίων ή των κριτικών) για οποιονδήποτε λόγο.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλα τα κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες ή άλλες εικόνες, εικονίδια, ηχητικά κλιπ, λογότυπα, συνθήματα, εμπορικές ονομασίες ή λογισμικό και κάθε άλλο περιεχόμενο της ιστοσελίδας του Plectorium (συλλογικά εφεξής αποκαλούμενο ως "Περιεχόμενο"), ανήκει αποκλειστικά στο Plectorium ή τους προμηθευτές αυτού του περιεχομένου. Δεν επιτρέπεται η χρήση, αναπαραγωγή, αντιγραφή, τροποποίηση, μετάδοση, ανάρτηση δημοσίευση, πώληση, εκχώρηση άδειας, δημόσια εκτέλεση, διανομή ή εμπορική εκμετάλλευση του περιεχομένου ή άλλως η διάθεση του με τρόπο που δεν επιτρέπεται από το Plectorium, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή του. Η χρήση του εμπορικού σήματος ή σήματος υπηρεσιών του Plectorium σε meta-tags είναι αυστηρά απαγορευμένη. Μπορείτε να δείτε και να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο μόνο για την προσωπική σας πληροφόρηση και με σκοπό την αγορά και την παραγγελία από την ιστοσελίδα και για κανένα άλλο σκοπό. Η συλλογή, διάταξη και συγκέντρωση όλων των περιεχομένων σε αυτή την ιστοσελίδα (η "συλλογή") ανήκουν αποκλειστικά στο Plectorium. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο ή τη Συλλογή του Plectorium με οποιοδήποτε τρόπο που να το υποτιμά ή το δυσφημεί ή με οποιοδήποτε τρόπο που είναι πιθανό να προκαλέσει σύγχυση ή παράβαση των ισχυόντων νόμων ή κανονισμών. Όλο το λογισμικό που χρησιμοποιείται σε αυτήν την ιστοσελίδα (το "Λογισμικό") αποτελεί ιδιοκτησία του Plectorium ή/ και του προμηθευτή λογισμικού της. Το περιεχόμενο, η συλλογή και το λογισμικό προστατεύονται από την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά διατηρούνται από το Plectorium. Οι παραβάτες θα διώκονται από το νόμο.

 

Αποποίηση και Περιορισμός Ευθύνης

ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΕΠΟΥΝ ΚΑΘΕ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Plectorium "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". ΤΟ Plectorium ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΥΤΕ ΔΙΔΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ, Η ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΧΩΡΟ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΟΠΩΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΔΩ, ΕΝΩ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΟ Plectorium ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΤΙΤΛΟΥ, ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ, ΣΦΑΛΜΑΤΑ Η ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑΑ ΛΑΘΗ. ΤΟ Plectorium ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΟ Ή ΧΩΡΙΣ ΛΑΘΗ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΤΟ Plectorium ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

Αποδοχή Παραγγελίας

Παρακαλώ σημειώστε ότι μπορεί να υπάρχουν ορισμένες παραγγελίες που δεν είμαστε σε θέση να αποδεχθούμε με αποτέλεσμα να πρέπει να ακυρωθούν. Το Plectorium διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να αρνηθεί ή να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία για οποιοδήποτε λόγο. Ορισμένες περιπτώσεις που μπορεί να οδηγήσουν στην ακύρωση της παραγγελίας σας περιλαμβάνουν περιορισμούς στις διαθέσιμες για αγορά ποσότητες, ανακρίβειες ή λάθη στο προϊόν ή τις πληροφορίες τιμολόγησης του κλπ. Μπορούμε επίσης να απαιτήσουμε πρόσθετες επαληθεύσεις ή πληροφορίες πριν αποδεχθούμε την παραγγελία σας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν το σύνολο ή μέρος της παραγγελίας σας ακυρωθεί ή εάν απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες για να γίνει αποδεκτή η παραγγελία σας.

Και τα δύο μέρη συμφωνούν ότι, μετά την αποστολή παραγγελίας, η μεταφορά είναι η αποκλειστική ευθύνη της μεταφορικής εταιρίας. Κατά το στάδιο αυτό, η πλήρης κυριότητα του (-ων) προϊόντος (-ων) ανήκει στον αγοραστή, με αποτέλεσμα η ευθύνη και οι κίνδυνοι κατά τη μεταφορά να βαρύνουν τον αγοραστή.

 

Τυπογραφικά λάθη

Ενώ το Plectorium προσπαθεί να παρέχει ακριβείς πληροφορίες του προϊόντος και των τιμών, ενδέχεται να συμβούν λάθη ως προς την τιμολόγηση ή τυπογραφικά. Το Plectorium δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την τιμή ενός αγαθού μέχρι να παραγγείλετε. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα προϊόν φέρει λανθασμένη τιμή ή λανθασμένες πληροφορίες και τούτο οφείλεται σε λάθος στην τιμολόγηση ή τις πληροφορίες για το προϊόν, το Plectorium έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να αρνηθεί ή να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία για αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση που ένα προϊόν έχει λανθασμένη τιμή, το Plectorium μπορεί, κατά την κρίση του, είτε να επικοινωνούμε μαζί σας για οδηγίες ή να ακυρώσει την παραγγελία σας και να σας ενημερώσουμε για την ακύρωση αυτή.

 

Τιμολόγηση σε διαφορετικά νομίσματα

Η τιμολόγηση των προϊόντων που πωλούνται από το Plectorium βασίζεται στα αριθμητικά στοιχεία που υπολογίζονται σε Ευρώ (€). Οι τιμές που εμφανίζονται σε άλλα νομίσματα μετατρέπονται από το ευρώ σύμφωνα με τις πιο ενήμερες τιμές μετατροπής. Η τιμή που εμφανίζεται στην ατομική σελίδα του προϊόντος είναι η τρέχουσα τιμή αυτού, εξαιρουμένων των μεταφορικών εξόδων.

 

Σύνδεσμοι

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους στο Διαδίκτυο που ανήκουν και λειτουργούν από τρίτα πρόσωπα. Αναγνωρίζετε ρητά ότι το Plectorium δεν είναι υπεύθυνοo για τη λειτουργία ή το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων.

 

Terms and Conditions

The User agrees that the Plectorium Web Terms and Conditions are subject to, governed by and interpreted in accordance with the Laws of Greece and E.U., and the User hereby agrees to be subject to the same.

Use of Site:

You represent and warrant that you are at least 18 years old or visiting the Site under the supervision of a parent or guardian. Subject to the terms and conditions of this Agreement, Plectorium hereby grants you a limited, revocable, non-transferable and non-exclusive license to access and use the Site by displaying it on your internet browser only for the purpose of shopping for personal items sold on the Site and not for any commercial use or use on behalf of any third party, except as explicitly permitted by Plectorium in advance. Any breach of this Agreement shall result in the immediate revocation of the license granted in this paragraph without notice to you.

Except as permitted in the paragraph above, you may not reproduce, distribute, display, sell, lease, transmit, create derivative works from, translate, modify, reverse-engineer, disassemble, decompile or otherwise exploit this Site or any portion of it unless expressly permitted by Plectorium in writing. You may not make any commercial use of any of the information provided on the Site or make any use of the Site for the benefit of another business unless explicitly permitted by Plectorium in advance. Plectorium reserves the right to refuse service, terminate accounts, and/or cancel orders in its discretion, without limitation, if Plectorium believes that customer conduct violates applicable law or is harmful to it’ s interests.

You shall not upload to, distribute, or otherwise publish through this Site any Content, information, or other material that (a) violates or infringes the copyrights, patents, trademarks, service marks, trade secrets, or other proprietary rights of any person; (b) is libelous, threatening, defamatory, obscene, indecent, pornographic, or could give rise to any civil or criminal liability under European or International law; or (c) includes any bugs, viruses, worms, trap doors, Trojan horses or other harmful code or properties. Plectorium may assign you a password and account identification to enable you to access and use certain portions of this Site. Each time you use a password or identification, you will be deemed to be authorized to access and use the Site in a manner consistent with the terms and conditions of this Agreement, and Plectorium has no obligation to investigate the authorization or source of any such access or use of the Site.

You will be solely responsible for all access to and use of this site by anyone using the password and identification originally assigned to you whether or not such access to and use of this site is actually authorized by you, including without limitation, all communications and transmissions and all obligations (including, without limitation, financial obligations) incurred through such access or use. You are solely responsible for protecting the security and confidentiality of the password and identification assigned to you. You shall immediately notify Plectorium of any unauthorized use of your password or identification or any other breach or threatened breach of this Site's security.

Reviews and Comments

Except as otherwise provided elsewhere in this Agreement or on the site, anything that you submit or post to the site and/or provide Plectorium, including, without limitation, ideas, know-how, techniques, questions, reviews, comments, and suggestions (collectively, “Submissions”) is and will be treated as non-confidential and nonproprietary, and by submitting or posting, you agree to irrevocably license the entry and all IP rights related thereto (excluding the moral rights such as authorship right) to Plectorium without charge and Plectorium shall have the royalty-free, worldwide, perpetual, irrevocable, and transferable right to use, copy, distribute, display, publish, perform, sell, lease, transmit, adapt, create derivative works from such Submissions by any means and in any form, and to translate, modify, reverse-engineer, disassemble, or decompile such Submissions. All Submissions shall automatically become the sole and exclusive property of Plectorium and shall not be returned to you and you agree not to raise any dispute in connection with any use of the entry by Plectorium in the future.

You warrant that your Submissions, in whole or in part, are clear and free of any IP right infringement, disputes or third party claims. Plectorium assumes no liability for any misuse of copyright or any other rights of third parties by you.

In addition to the rights applicable to any Submission, when you post comments or reviews to the site, you also grant Plectorium the right to use the name that you submit with any review, comment, or other Content, if any, in connection with such review, comment, or other content. You represent and warrant that you own or otherwise control all of the rights to the reviews, comments, and other Content that you post on this site and that use of your reviews, comments, or other Content by Plectorium will not infringe upon or violate the rights of any third party. You shall not use a false e-mail address, pretend to be someone other than yourself, or otherwise mislead Plectorium or third parties as to the origin of any Submissions or Content. Plectorium may, but shall not be obligated to remove or edit any Submissions (including comments or reviews) for any reason.

Copyright

All text, graphics, photographs or other images, button icons, audio clips, logos, slogans, trade names or word software and other contents on the website of Plectorium (collectively, "Content"), belongs exclusively to Plectorium or its appropriate content suppliers. You may not use, reproduce, copy, modify, transmit, display, publish, sell, license, publicly perform, distribute or commercially exploit any of the Content or otherwise dispose of any of the Content in a way not permitted by Plectorium, without Plectorium's express prior written consent. The use of Plectorium trademarks or service marks in meta-tags is strictly prohibited. You may view and use the Content only for your personal information and for shopping and ordering on the site and for no other purpose. The collection, arrangement, and assembly of all content on this site (the "Compilation") belong exclusively to Plectorium. You may not use Plectorium's Content or Compilation in any manner that disparages or discredits Plectorium or in any way that is likely to cause confusion or violation of any applicable laws or regulations. All software used on this Site (the "Software") is the property of Plectorium and/or its Software suppliers. The Content, the Compilation and the Software are all protected under national, European and international copyright laws. All rights not expressly granted are reserved by Plectorium. Violators will be prosecuted to the full extent of the law.

Disclaimer and Limitation of Liability

EXCEPT AS OTHERWISE PROVIDED IN THE STANDARD TERMS OF SALE THAT GOVERN THE SAME OF EACH PRODUCT ON THIS SITE, THIS SITE, THE PRODUCTS OFFERED FOR SALE ON IT AND THE TRANSACTIONS CONDUCTED THROUGH IT ARE PROVIDED BY Plectorium ON AN "AS IS" BASIS. Plectorium MAKES NO PRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE OPERATION OF THE SITE OR THE INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, OR PRODUCTS INCLUDED ON THIS SITE EXCEPT AS PROVIDED HERE TO THE FULL EXTENT PERMISSIBLE BY APPLICABLE LAW, Plectorium DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, TITLE, QUIET ENJOYMENT, DATA ACCURACY, AND SYSTEM INTEGRATION. THIS SITE MAY INCLUDE INACCURACIES, MISTAKES OR TYPOGRAPHICAL ERRORS. Plectorium DOES NOT WARRANT THAT THE CONTENT WILL BE UNITERRUPTED OR ERROR FREE. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, Plectorium WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OF ANY KIND ARISING FROM THE USE OF THIS SITE.

Order Acceptance

Please note that there may be certain orders that we are unable to accept and must cancel. Plectorium reserves the right, at sole discretion, to refuse or cancel any order for any reason. Some situations that may result in your order being canceled include limitations on quantities available for purchase, inaccuracies or errors in product or pricing information etc. We may also require additional verifications or information before accepting any order. We will contact you if all or any portion of your order is canceled or if additional information is required to accept your order.

Both parties agree that, following order dispatch, transportation is the sole responsibility of the third-party logistics company. During this stage, full ownership of the product(s) belongs to the buyer; all associated liability and risks during transportation shall be borne by the buyer.

Typographical Errors

While Plectorium strives to provide accurate product and pricing information, pricing or typographical errors may occur. Plectorium cannot confirm the price of an item until after you order. In the event that an item is listed at an incorrect price or with incorrect information due to an error in pricing or product information, Plectorium shall have the right, at our sole discretion, to refuse or cancel any orders placed for that item. In the event that an item is mis-priced, Plectorium may, at our discretion, either contact you for instructions or cancel your order and notify you of such cancellation.

Pricing in Different Currencies

Pricing of products sold by Plectorium is based upon figures calculated in Euro (€). Prices displayed in other currencies are converted from Euro according to the most up to date conversion rates. The price displayed on an individual product page is the current price you are liable to pay to Plectorium, excluding shipping.

Links

This site may contain links to other sites on the Internet that are owned and operated by third parties. You acknowledge that Plectorium is not responsible for the operation of or content located on or through any such site.